Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Webshop Hotties en Dotties

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Webshop: de webshop van Hotties en Dotties, te raadplegen via www.hottiesendotties.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Hotties en Dotties en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hotties en Dotties en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Hotties en Dotties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hotties en Dotties slechts bindend, indien en voor zover deze door Hotties en Dotties uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Hotties en Dotties afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hotties en Dotties kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Hotties en Dotties afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Hotties en Dotties kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
3.5. Hotties en Dotties biedt ook gratis artikelen aan. Voor deze artikelen geldt 1 artikel per klant. Kiest de klant meerdere gratis artikelen, dan kiest Hotties en Dotties 1 item daarvan. De gratis artikelen kunnen mankementen hebben.
3.6 Hotties en Dotties biedt ook verrassingsboxen aan. De inhoud verschilt per box. Je ontvangt tussen de 10 en 25 items. Het kan zijn dat je zomer en/of winteritems ontvangt. In de opmerkingen kun je aangeven als je liever een bepaald seizoen ontvangt. Dan wordt hier rekening mee gehouden. De verrassingsboxen kunnen altijd retour volgens ons Retourbeleid


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Hotties en Dotties en het voldoen aan de daarbij door Hotties en Dotties gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hotties en Dotties onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Hotties en Dotties het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Hotties en Dotties kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Hotties en Dotties op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Hotties en Dotties is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Hotties en Dotties is ontvangen, stuurt Hotties en Dotties de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Hotties en Dotties is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit beslist de klant zelf en is hier ook zelf verantwoordelijk voor. 
6.4. Indien Hotties en Dotties de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.6. Wanneer de klant kiest voor PostNL €3,84 (zonder track en trace) is dit op eigen risico van de klant. Wij kunnen namelijk niet traceren of een pakket daadwerkelijk niet is aangekomen. 


Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Ruilen & retourzendingenArtikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Hotties en Dotties volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Hotties en Dotties is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 5 dagen na levering Hotties en Dotties daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien Hotties en Dotties de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Hotties en Dotties, dan kan hij bij Hotties en Dotties per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Hotties en Dotties geeft Klant zo spoedig mogelijk een reactie op zijn klacht.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hotties en Dotties

E-mail: info@hottiesendotties.nl